Cfarë mendoni se ndodh pasi vdisni?

Krijuar nga në 04/06/2020

Opsioni që shumica e njerëzve mendojnë se do të ndodhë  pasi tw vdesin është thjesht të vdekja dhe  kalbja në varr, pa jetën e përtejme. Për këta njerëz shpresojnë se nuk ka ferr dhe dyshojnë që mund të ketë  Parajsë, sepse shumica e këtyre njerëzve nuk mendojnë se ka një Zot, ose një Gjykim, ditën kur duhet të japin llogari për mënyrën se si e kemi jetuar jetën.

Disa njerëz kanë disa shpresa të vakëta për të shkuar në Parajsë, por nuk janë të sigurt  se pse do të shkojnë atje. Ndoshta mendojnë se mund të shkojnë sepse janë të mirë, duke mos e ditur kurrë se sa i mirë duhet të jesh për të shkuar në Qiell.

Hebrenjve 9:27 është vargu thelbësor i Biblës që eliminon idenë e Rimishërimit: Ky varg thotë: “Dhe, duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi.” Ekziston vetëm një jetë që secili prej nesh jeton në këtë tokë. Pastaj vjen gjykimi, një ditë para Zotit të Plotfuqishëm, i cili do të gjykojë me ndershmëri dhe drejtësi. Gjykimi do të bazohet në atë që keni bërë me Birin e Tij të Vetëm, Jezus Krishtin, i cili vdiq një vdekje të tmerrshme në kryqin e Kalvarit 2000 vjet më parë, për të paguar borxhin tuaj të mëkatit dhe për t’ju bërë të pranueshëm për Parajsë kur të vdisni, por vetëm nëse besoni në Jezusin, nëse pendoheni për mëkatin tuaj dhe me të vërtetë pranoni Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin tuaj të vetëm.

Ferri është opsioni, ose fati “i paracaktuar” për të gjithë njerëzit që shmangin Parajsën. Për të shmangur ferrin, njerëzit duhet të ZGJEDHIN të pendohen dhe të zgjedhin Jezusin si Shpëtimtar, në mënyrë që të “kualifikohen” për hyrjen në Parajsë.

Ekskluzivisht përjashton ata që nuk kanë rilindur përsëri dhe nuk i kanë dorëzuar jetën e tyre Jezusit, për shpëtimin me anë të besimit. Zoti dëshiron që të gjithë të shpëtohen dhe të njohin të vërtetën, POR … shumica e njerëzve do të refuzojnë t’i nënshtrohen Perëndisë në pendim dhe rrëfim të besimit te Krishti.

1 Timoteut 2: 4 shprehet qartë se: “I cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës.

Por Jezusi gjithashtu tha, tek Luka 13: 3, “Unë po ju them: Jo! Por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë.”

Megjithatë Jezusi shpjegoi se shumica e njerëzve NUK do të shpëtohen, edhe pse kjo është dëshira e Zotit. Zoti nuk detyron askënd të shpëtohet dhe të shkojë në Parajsë pas vdekjes. Një nga të gjitha karakteristikat e shumta të karakterit të Zotit është se Ai është një Zot i përsosur. Zoti nuk po kërkon që ju ME PATJETËR TË SHKONI NË PARAJSË, por Ai është këmbëngulës që nëse doni të shkoni në Parajsë, së pari të besoni plotësisht në hirin shpëtues, me anë të besimit, në Birin e Tij Jezus.

Nëse nuk jeni i krishterë, a do të dëshironit  me të vërtetë të shkoni në Parajsë, t’i shërbeni Zotit dhe ta adhuroni Atë përgjithmonë !?!?  Unë dyshoj për këtë. Nëse nuk besoni në Zot, pse do të zgjidhni të ishit në Parajsë në përjetësi me Të? Nëse nuk e doni Zotin, Zoti i nderon ndjenjat tuaja dhe kështu vendimi juaj është ai që ju mban larg nga Parajsa.

Zgjedhja juaj personale ju dërgon në një përjetësi vuajtjesh në Ferr, edhe nëse nuk besoni në Parajsë ose Ferr. Për shembull, ju mund të zgjidhni të mos besoni që rrezatimi atomik ekziston dhe të zgjidhni të shkoni për shëtitje në termocentralin Fukushima të energjisë nukleare në Japoni, ose rreth termocentralit të mbyllur të energjisë nukleare në Cernobilit,  ne Ukrainë, por rrezatimi i bimëve do të vazhdojë t’ju vrasë, edhe pse është i padukshem dhe nuk mund të zbulohet pa instrumente speciale.

Ne nuk i mbajmë sytë tek ato që shohim, por në ato që nuk mund t’i shohim. Ajo që ne shohim do të zgjasë vetëm një kohë të shkurtër, por ajo që ne nuk mund të shohim do të zgjasë përgjithmonë. Këtë e zbulojmë tek 2 Korintasve 4:18, ku Apostulli Pal nuk po fliste për rrezatimin e padukshëm,  por për gjërat e frymës që nuk janë të dukshme, por do të zgjasin përgjithmonë, dhe një ditë, kështu përjetësisht do të jetojmë edhe ne. Ne do të qëndrojmë përgjithmonë në një përjetësi dashurie dhe adhurimi dhe shërbimi ndaj Zotit, ose një përjetësi të mundimit të vazhdueshëm, të vetëdijshëm në Ferr.

Dëshira ime është që ju me të vërtetë të përqafoni me dashuri Jezusin dhe të dëshironi të jetoni me Të në Qiell së bashku me bashkësinë mbarëbotërore të besimtarëve të krishterë nga të gjitha kohërat; përgjatë viteve. Zgjedhjet e përjetshme janë të rëndësishme, sepse pasi të vdisni, zgjedhja juaj është e pandryshueshme. Bëni zgjedhjen tuaj me kujdes tani!

Ne jetojmë në një botë ku të gjithë mendojnë se mund ta shpikin Zotin, sido që të duan. Nëse doni një Zot që i çon të gjithë në Parajsë, atëherë duhet të mendoni se Zoti do t’i detyrojë shumë njerëz ta adhurojnë Atë. Perëndia ofron jetën e përjetshme në Parajsë, si një dhuratë të dashur për njerëzimin ndërsa pendohen dhe besojnë në Jezusin. Është një dhuratë e ofruar lirisht – jo dënim me burg. Nëse nuk doni të kaloni përjetësinë në shenjtëri dhe lavdërim, Zoti nuk do t’ju detyrojë ta bëni këtë. Kjo nuk është taktikë frikësuese. Zoti po e nderon zgjedhjen tuaj!

Mundësia e vetme për jetën e përtejme për të cilën shumica e njerëzve dëshirojnë dhe shpresojnë nuk është as Parajsë as Ferr – shumica shpresojnë  thjesht  të vdesin dhe dekompozohen në tokë, duke mos shpresuar asgjë më shumë pas vdekjes. Shumë jo-të krishterë në të vërtetë shpresojnë të mos ketë asgjë pas vdekjes, kështu që ata mund të shmangin gjykimin para një Zoti të drejtë.

Më lejoni të lexoj një fragment nga Hebrenjve 9, duke filluar në vargun 26. Shkrimtari i referohet shpëtimit të ofruar nga Jezus Krishti për ata që besojnë. “Por tani, vetëm një herë, në fund të shekujve Krishti u shfaq për të prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes.” Dhe, duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi,28 kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm njëherë për të marrë mbi vete mëkatët e shumëve, do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e presin për shpëtim.

Këtu janë disa vargje të tjera kryesore biblike në lidhje me këtë temë:

Gjoni 3:16-21: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.

17 Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij.18 Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e Birit të vetëmlindur të Perëndisë.19 Tani gjykimi është ky: Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta.20 Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita, që të mos zbulohen veprat e tij;21 por kush bën të vërtetën vjen te drita, që veprat e tij të zbulohen, sepse u bënë në Perëndinë.”

Në Efesianëve në Testamentin e Ri, ne shohim dhuratën e cmuar që Zoti u jep besimtarëve në Jezusin. Nëse nuk jeni besimtar në Jezus Krishtin, këtu është një shembull i asaj që ju mungon në jetën tuaj tani …

Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi,edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin (ju jeni të shpëtuar me anë të hirit),edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrimë në vendet qiellore në Krishtin Jezus,për të treguar në epokat që do të vijnë pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus.Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë,jo nga vepra, që të mos mburret askush.10 Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to.”

Romakëve 6 flet për këtë dhuratë të madhe të Perëndisë, që Ai dëshiron të na e japë, kur pendohemi dhe besojmë tek Jezus Krishti, kur vjen ndyrshimi në jetën tonë:

Unë po flas njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj. Sepse ashtu si një kohë i kishit përkushtuar gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtorë të papastërtisë dhe të paudhësisë për të bërë paudhësinë, kështu tani përkushtoni gjymtyrët tuaj për të qënë shërbëtorë të drejtësisë për shenjtërim.20 Sepse, kur ishit shërbëtorë të mëkatit, ishit të lirë në lidhje me drejtësinë.21 Dhe çfarë fryt kishit, pra, atëherë, nga ato gjëra, për të cilat tani keni turp? Sepse fundi i tyre është vdekja.22 Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bëtë shërbëtorë të Perëndisë keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fund jeta e përjetshme.23 Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë.”

2 Korintasve 9:15 i referohet dhuratës supreme të jetës së përjetshme për besimtarët: “Le të falënderojmë Perëndinë për dhuratën e tij të patregueshme.”

 Pra, e vetmja mundësi e arsyeshme për të gjithë është pendimi dhe besimi në Jezusi për përjetësinë në Parajsë. Nuk ka asnjë arsye që dikush të shkojë në Ferr! Vdekja dhe kalbja në tokë nuk është realiteti pas vdekjes dhe as rimishërimi. Këto janë gënjeshtra të Satanit për t’ju ngatërruar mendjen. Mos u mashtroni, mik! Kini besim tek Jezusi tani!

Mateu 25:46: “Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm, dhe të drejtët në jetën e përjetshme.”


Opinionet e Lexuesve

Lini një Koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fushat e nevojshme janë të shënuara me *


Continue reading

Radio Emanuel

Mbaje Shpirtin Tënd Zgjuar

Current track
TITLE
ARTIST