Fjalët e Jetës

Page: 2

Testamenti i Ri, 2 Korintasve 1:3-7. “Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i të mëshirëve dhe Perëndia e çdo ngushëllimi,4 i cili na ngushëllon në çdo shtrëngim tonin, që, nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo shtrëngimi.5 Sepse, ashtu si […]

Testamenti i Ri, ungjilli i Mateut 26:6-13.  “Tani, kur Jezusi ishte në Betani, në shtëpinë e lebrozit Simon,7 iu afrua një grua me një alabastër me vaj të parfumuar shumë të kushtueshëm, dhe ia derdhi mbi kokën e tij, kur ai po rrinte në tryezë.8 Kur e panë këtë gjë, dishepujt e tij u zemëruan dhe thanë: […]

Teksti ynë është shkëputur nga 1 Korintasve 15:20-23 : “Por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish, dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur.21 Sepse, ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi dhe ringjallja e të vdekurve me anë të një njeriu.22 Sepse, ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, […]

Ungjilli i Mateut 26:57-68. “Dhe ata që e kishin arrestuar Jezusin e çuan te Kajafa, kryeprifti, ku tashmë ishin mbledhur skribët dhe pleqtë.58 Dhe Pjetri e ndoqi nga larg deri në pallatin e kryepriftit, dhe, mbasi hyri aty, u ul bashkë me rojet për të parë fundin.59 Tani krerët e priftërinjve, pleqtë dhe gjithë sinedri kërkonin ndonjë […]

“Hosana, Birit të Davidit!” Ungjilli i Mateut 21:1-11. “Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, afër malit të Ullinjve, Jezusi dërgoi dy dishepuj,2 duke u thënë atyre: “Shkoni në fshatin që ndodhet përballë jush; aty do të gjeni menjëherë një gomare të lidhur dhe një pulishtë me të; zgjidhini dhe m’i sillni!3 Dhe nëse dikush ju […]

“Biri i vetëmlindur”. Teksti ynë kryesor është shkëputur nga Testamenti i Ri, Ungjilli i Gjonit 3:16-18. Ju lutem dëgjoni nga Fjala e Perëndisë.  “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.17 Sepse Perëndia nuk e dërgoi […]

“Kur u mbush koha”. Teksti ynë kryesor gjendet tek Testamenti i Ri, Galatasve 4:4-5. “Por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi Birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit,5 që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërinë.” Kjo është Fjala e Perëndisë. Shpesh herë, koha është shumë e rëndësishme. […]

“Të themi drejt Fjalën e së vërtetës”. Teksti ynë kryesor gjendet tek Testamenti i Ri, 2 Timoteut 2:14-19. “Ua kujto atyre këto gjëra, duke u përbetuar përpara Zotit të mos hahen kot me fjalë pa asnjë dobi, në dëm të atyre që dëgjojnë.15 Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka […]

“Ji dëshmitari im”. Teksti ynë kryesor është shkëputur nga Veprat e Apostujve, në Testamentin e Ri, 1:6-9. “Kështu ata që ishin mbledhur bashkë e pyetën, duke thënë: “Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit?.”7 Por ai u tha atyre: “Nuk ju takon juve të dini kohët dhe momentet e përshtatshme, që ka […]

“ I rraskapitur.”  Teskti ynë është shkëputur nga Mateu26:36-46. “36 Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend, që quhej Gjetsemani, dhe u tha dishepujve: “Uluni këtu, ndërsa unë po shkoi aty të lutem.”37 Dhe mori me vete Pjetrin dhe të dy djemtë e Zebedeut, dhe filloi të ndjeje trishtim dhe ankth të madh.38 Atëherë ai u […]


Current track

Title

Artist