Përshkruaj Perëndinë

Written by on 08/05/2023

Zoti është i përjetshëm, që do të thotë se Ai nuk ka fillim dhe ekzistenca e Tij nuk do të përfundojë kurrë. Ai është i pavdekshëm dhe i pafund (Ligji i Përtërirë 33:27; Psalmi 90:2; 1 Timoteut 1:17). Zoti është i pandryshueshëm, që do të thotë se Ai nuk ndryshon kurrë; që do të thotë gjithashtu se Perëndia është absolutisht i besueshëm (Malakia 3:6; Numrat 23:19; Psalmi 102:26, ​​27). Zoti është i pakrahasueshëm; nuk ka njeri si Ai në vepra, apo qenësi.  Asnjë nuk mund të barazohet me Të dhe Ai është i përsosur (2 Samuelit 7:22; Psalmi 86:8; Isaia 40:25; Mateu 5:48).

Zoti është i drejtë,  Ai nuk mban anësi, në kuptimin e favorizimit (Ligji i Përtërirë 32:4; Psalmi 18:30). Zoti është i gjithëpushtetshëm;  Ai është i plotfuqishëm dhe mund të bëjë çdo gjë që e kënaq, por veprimet e Tij janë në harmoni me karakterin e Tij (Zbulesa 19:6; Jeremia 32:17, 27). Perëndia është i kudondodhur, që do të thotë se Ai është i pranishëm kudo (Psalmi 139:7-13; Jeremia 23:23).

Zoti është i gjithçkaditur, që do të thotë se Ai e di të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, duke përfshirë atë që ne po mendojmë në çdo moment. Meqenëse Ai di gjithçka, drejtësia e Tij zbatohet gjithmonë në mënyrë të drejtë (Psalmi 139:1-5; Fjalët e Urta 5:21).

Zoti është vetëm një; jo vetëm që nuk ka asnjë tjetër Perëndi, por Ai është i vetmi që mund të plotësojë nevojat dhe dëshirat më të thella të zemrave tona.  Vetëm Perëndia është i denjë për adhurimin dhe përkushtimin tonë (Ligji i Përtërirë 6:4). Zoti është i drejtë, që do të thotë se Zoti nuk mund dhe nuk e anashkalon keqbërjen. Për shkak të drejtësisë së Perëndisë, në mënyrë që mëkatet tona të faleshin, Jezusi duhej të përjetonte zemërimin e Perëndisë kur mëkatet tona ranë mbi Të (Eksodi 9:27; Mateu 27:45-46; Romakëve 3:21- 26).

Zoti është sovran, që do të thotë se Ai është suprem. I gjithë krijimi i Tij i bashkuar nuk mund t’i pengojë qëllimet e Tij (Psalmi 93:1; 95:3; Jeremia 23:20). Perëndia është Frymë, që do të thotë se Ai është i padukshëm (Gjoni 1:18; 4:24). Zoti është  Trinitet. Ai është tre në një, i njëjtë në thelb, i barabartë në pushtet dhe lavdi. Perëndia është e vërteta,  Ai do të mbetet i pakorruptueshëm dhe nuk mund të gënjejë (Psalmi 117:2; 1 Samuelit 15:29).

Zoti është i shenjtë, i ndarë nga çdo ndotje morale dhe armiqësore ndaj tij. Zoti sheh çdo të keqe dhe kjo e zemëron Atë. Perëndia përmendet si një zjarr që konsumon (Isaia 6:3; Habakuku 1:13; Eksodi 3:2, 4-5; Hebrenjve 12:29). Zoti është i mëshirshëm dhe hiri i Tij përfshin mirësinë, mëshirën dhe dashurinë e Tij. Nëse nuk do të ishte për hirin e Perëndisë, shenjtëria e Tij do të na përjashtonte nga prania e Tij. Fatmirësisht, nuk është kështu, sepse Ai dëshiron të njohë secilin prej nesh personalisht (Eksodi 34:6; Psalmi 31:19; 1 Pjetrit 1:3; Gjoni 3:16, 17:3).

Meqenëse Zoti është një Qenie e pafundme, asnjë njeri nuk mund të kuptojë përmasat e pafundme të Zotit, por nëpërmjet Fjalës së Perëndisë, ne mund të kuptojmë se kush është Perëndia dhe si është Ai.

Unë kam përpiluar një listë fjalësh që përshkruajnë disa karakteristika, ose atribute të Perëndisë dhe më pas disa pasazhe biblike që lidhen me çdo atribut.

Madhështor:

Mos ki frikë prej tyre, sepse Zoti, Perëndia yt, është në mes jush, një Perëndi i madh dhe i tmerrshëm.” Ligji i Përtërirë 7:21

“Ai është lavdia jote, ai është Perëndia yt, që ka bërë për ty ato gjëra të mëdha dhe të tmershme që sytë e tua i kanë parë.” Ligji i Përtërirë 10:21

“Sepse Zoti, Perëndia ynë, është ai që na nxori ne dhe etërit tanë nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë, që ka bërë mrekullira të mëdha para syve tanë dhe që na ka mbrojtur gjatë gjithë rrugës që bëmë dhe midis gjithë popujve në mes të të cilëve kemi kaluar.” Jozueu 24:17

“Atij i përkasin sundimi dhe terrori: ai sjell paqen në vendet e tij shumë të larta.Jobi 25:2

“Zoti është i madh në Sion dhe i shkëlqyeshëm mbi të gjithë popujt.3 Ata do të kremtojnë emrin tënd të madh dhe të tmerrshëm. Ai është i shenjtë.4 Mbreti është i fuqishëm dhe e do drejtësinë. Ti e ke vendosur të drejtën dhe e ushtrove Jakobin në gjykim dhe drejtësi.” Psalmi 99:2-4

Mahnitës:

Kush banon në strehën e Shumë të Lartit, pushon në hijen e të Plotfuqishmit.”  Psalmi 91:1

Lum ai njeri që i beson Zotit dhe nuk u drejtohet krenarëve dhe as atyre që marrin rrugë të keqe duke u dhënë pas gënjeshtrës.5 O Zot, Perëndia im, të shumta janë mrekullitë që ke bërë, dhe askush nuk mund të numërojë gjërat që ke menduar për ne. Po të duhej t’i shpallja dhe t’i tregoja, do të ishin tepër për t’i radhitur.” Psalmi 40:4-5

I inatosur:

Zoti, Perëndia i etërve të tyre, u dërgoi atyre, që në fillim dhe me këmbëngulje, paralajmërime me anë të lajmëtarëve të tij, sepse donte ta shpëtonte popullin e tij dhe banesën e tij.16 Por ata u tallën me lajmëtarët e Perëndisë, përçmuan fjalët e tij dhe vunë në lojë profetët e tij, deri sa zemërimi i Zotit kundër popullit të tij arriti një pikë në të cilën nuk kishte rrugëdalje.17 Atëherë ai bëri që të dalin kundër tyre mbreti i Kaldeasve, që vrau me shpatë të rinjtë e tyre në shtëpinë e shenjtërores së tyre, pa pasur mëshirë për të riun, për virgjireshën, për plakun ose për flokëthinjurin. Zoti i dha të gjithë në duart e tij.” 2 Kronikave 36:15-17

I dhembshur:

Dhe Zoti kaloi pranë tij dhe thirri: “Zoti, Perëndia i përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dhembshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri.” Eksodi 34:6

Zoti, Perëndia juaj, është i mëshirshëm dhe zemërmadh dhe nuk do ta heqë fytyrën prej jush, në rast se ktheheni tek ai.”  2 Kronikave 30:9

Pate durim me ta shumë vjet me radhë, duke i nxitur me Frymën tënde dhe me gojën e profetëve të tu, por ata nuk deshën të të dëgjojnë; atëherë ti i dhe në duart e popujve të vendeve të ndryshme.

31 Por në mëshirën tënde të madhe nuk i shkatërrove plotësisht dhe nuk i braktise, sepse je një Perëndi zemërbutë dhe i mëshirshëm. 32 Tani pra, o Perëndia ynë, Perëndia i madh, i fuqishëm dhe i tmerrshëm, që respekton besëlidhjen dhe mëshirën të mos të duket para teje si gjë e vogël fatkeqësia që ka rënë mbi ne, mbi mbretërit tanë, mbi krerët tanë, mbi priftërinjtë tanë, mbi profetët tanë, mbi prindërit tanë dhe mbi tërë popullin tënd, nga koha e mbretërve të Asirisë e deri në ditën e sotme.” Nehemia 9:30-32

“Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti je Perëndia i shpëtimit tim; unë shpresoj shumë te ti gjatë gjithë ditës.6 Kujto, o Zot, mëshirën tënde dhe miresinë tënde, sepse janë të përhershme.7 Mos i kujto mëkatet e rinisë sime, as shkeljet e mia; por në dashamirësinë tënde më kujto, o Zot, për hir të mirësisë sate.” Psalmi 25:5-7

 

Krijues:

“Ejani, t’i këndojmë me gëzim Zotit; t’i dërgojmë britma gëzimi kalasë së shpëtimit tonë.2 Le të shkojmë në prani të tij me lavde, ta kremtojmë me këngë.3 Sepse Zoti është një Perëndi i madh dhe një Mbret i madh mbi gjithë perënditë.4 Në duart e tij janë thellësitë e tokës dhe të tijat janë majat e larta të maleve.5 I tij është deti, sepse ai e ka bërë, dhe dheu i thatë që duart e tij kanë modeluar.6 Ejani, të adhurojmë dhe të përkulemi; të gjunjëzohemi përpara Zotit që na ka bërë.7 Sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i kullotës së tij dhe kopeja për të cilën ai kujdeset. Sot, po të jetë se dëgjoni zërin e tij,” Psalmi 95:1-7

“I pasuri dhe i varfëri kanë këtë të përbashkët: të dy i ka bërë Zoti.” Fjalët e Urta 22:2

“Nuk e di ti, vallë, nuk e ke dëgjuar? Perëndia i përjetësisë, Zoti, krijuesi i kufijve të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet, zgjuarësia e tij është e panjohshme.” Isaia 40:28

 

I përjetshëm:

O Zot, ti ke qenë për ne një strehë brez pas brezi.2 Para se të kishin lindur malet dhe para se ti të kishe formuar tokën dhe botën, madje nga mot dhe përjetë ti je Perëndia.3 Ti e kthen njeriun në pluhur dhe thua: “Kthehuni, o bij të njerëzve”. Psalmi 90:1-3

Në vargun vijues shohim se Perëndia përshkruhet se është jeta e përjetshme. Kjo është pjesë e asaj që Zoti është dhe është dhurata thelbësore që besimtarët e krishterë marrin nga Zoti me anë të hirit nëpërmjet besimit. Ky është një citat nga Jezusi në Gjoni 17:1-5: “Jezusi tha këto gjëra, pastaj i ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: “O Atë, ora ka ardhur, përlëvdo Birin tënd, që edhe Biri yt të të përlëvdojë,2 sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që t’u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ia ke dhënë.3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar.4 Unë të kam përlëvduar mbi tokë; unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj.5 Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota.”

I lartësuar:

 “Prandaj zemra ime dridhet dhe brof jashtë vendit të saj.2 Dëgjoni me vëmendje shungullimën e zërit të saj, gjëmimin që del nga goja e saj!3 Ai lëshon vetëtimën e tij nën gjithë qiellin dhe deri në skajet e tokës.4 Prapa tij një zë vrumbullon; ai gjëmon me zërin e tij madhështor; ai nuk i përmban kur dëgjohet zëri i tij.5 Perëndia gjëmon në mënyrë të mrekullueshme me zërin e tij dhe bën gjëra të mëdha që nuk mund t’i kuptojmë.” Jobi 37:1-5

 “Nga lindja e diellit deri në perëndim të tij u lëvdoftë emri i Zotit.4 Zoti shkëlqen mbi tërë kombet, lavdia e tij ndodhet përmbi qiejtë.5 Kush i përngjan Zotit, Perëndisë tonë, që banon në vende shumë të larta.” Psalmi 113:3-5

 

I besueshëm:

Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën; urdhërimet e Zotit janë te pastra dhe ndriçojnë sytë.9 Frika e Zotit është e pastër, mbetet përjetë; gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejta;10 janë më të dëshirueshme se ari, po, më tepër se shumë ari i kulluar; janë më të ëmbla se mjalti, nga ai që del nga hojet.” Psalmi 19:8-10

Ka shumë atribute të tjera të Zotit në shënimet e mia që do të doja t’i ndaja, por koha nuk më lejon t’i ndaj ato. Perëndia krijoi botën, përcaktoi se si funksionon ajo, shpjegoi mëkatin e njeriut dhe Perëndia vdiq për njerëzimin në formën e Birit të Tij Jezu Krishtit, i cili u ringjall nga të vdekurit. Krishti jeton përgjithmonë dhe për shkak se Ai jeton, të gjithë besimtarët e vërtetë në Krishtin do të jetojnë përgjithmonë.

1Thesalonikasve 5:23-24 tregon për Perëndinë që është i besueshëm: Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroftë ai vetë tërësisht; dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të metë për ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht.24 Besnik është ai që ju thërret, i cili edhe do ta bëjë.”


Current track

Title

Artist